پیاده سازی داده کاوی

پیاده‌سازی راهکارهای داده کاوی

حجم داده‌ها در حال افزایش است و اشکال مختلفی از داده‌ها در کسب و کارهای مختلف استفاده می‌شود. سازمان‌ها به دنبال راهی هستند که از داده‌ها مفاهیم مختلفی را استخراج کنند و الگوهای نهان را از داده‌ها استخراج کنند.

داده‌کاوی یک فرایند محاسباتی است که جهت کشف الگوها در مجموعه داده‌های بزرگ استفاده می‌شود. اما سازمان‌ها چگونه از داده‌کاوی برای رشد کسب و کار خود استفاده می‌کنند؟

با به کار گیری راهکارهای داده کاوی می‌توان گنج نهان در داده‌های سازمان را استخراج کرد و درک بهتری از فرصت‌ها، موقعیت‌ها و چالش‌ها به دست آورد.

با توجه به تجربه‌های به دست آمده و تخصص مشاورین، نمودار یکی از متخصص‌ترین مراجع در حوزه پیاده سازی راهکارهای داده‌کاوی است. متخصصین نمودار با توجه به اهداف سازمان شما، راهکارها و رویکردهای متفاوتی را ارائه می‌دهد. در هر کدام از راهکارهای ارائه شده، رویکردهای مختلفی از داده کاوی مد نظر قرار داده می‌شود. این رویکردها عبارتند از:

هدف گذاری مشتریان (Client Targeting )
تحلیل رویگردانی مشتری و هزینه آن (Churn Analysis)
استراتژی‌های بازاریابی (Marketing Strategy)
تحلیل ریسک ( Risk Analysis )
طبقه‌بندی‌های پیچیده (Complex Classification)
مدلسازی چند متغیره (Multi-Variate Model Building)
استخراج مشخصه‌ها (Feature Extraction)
رگرسیون ( Regression)
تحلیل سری‌های زمانی (Time Series Analysis)
تجزیه و تحلیل پیشگویانه (Predictive Analytics)
پیش بینی (Forecasting)
تقسیم بندی مشتریان (Customer Segmentation)
حفظ مشتری (Customer Retention)
تحلیل فروش جانبی (Cross-Sell Analysis)
مدل‌های بازاریابی مستقیم (Direct Marketing Models )
تشخیص تقلب (Fraud Detection)
وفاداری مشتری (Underwriting)
تحلیل سهم بازار (Market Share Analysis )
درخواست مشاوره - هوشمند تجارت نمودار